خــدای مــادر مــوسی و مــادر کــودکــان غــزه یکی ست

کــه اگر تمــام کـودکان فلسطیـن را هـم بکشد . . .

بــاز هـــم مــادری فـرزنـــدش را در سبد خـواهد گذاشت

و خـدا او را بــزرگ خـواهد کرد . . . 

آنقـدر بـزرگ که کـاخ فـرعـونیان را فــرو ریـــزد

/ 0 نظر / 13 بازدید