آرزویم دیدارتوست

روزهاوماههاوساعتهاپشت سرهم سپری می شودوکدام یک ازاین کلمات حضورش رامعنادارخواهدکرد.  

کتابهامیگویندصبرداشته باشیدخواهدآمد.

امافصلهادرحیرانندکه ازپی هم می گذرندامادیدارکی حاصل خواهدشد.

ثانیه هادرتپشندکه اوخواهدآمدتاساعت هابه گردش  زمان تاآمدنش سریع سپری شود. 

اوخواهدآمدوآرزویم دیداراوست.       

                                            یامهدی(عج)ادرکنی

/ 0 نظر / 10 بازدید